فرم سنتی 67 حرکتی تای چی جییِن خاندان یانگ

فرم سنتی 67 حرکتی تای چی جییِن خاندان یانگ

Traditional Yang Family 67 Sword Form

Master Yang Jun - Sword

 استاد یانگ جون در حال اجرای حرکتِ (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس  کوچک

 

 

منبع: وبسایت انجمن بین المللی تای چی خاندان یانگ

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

 

1- فرم آماده سازی: حاضر شدن.

2- شروع فرم.

3- در بر گرفتن ماه با حلقه های سه گانه.

4- (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس بزرگ.

5- پرنده سطح آب را لمس می کند.

6- باز داشتن و از میان برداشتن (حریف)، از سمت راست.

7- باز داشتن و از میان برداشتن (حریف)، از سمت چپ.

8- (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس کوچک.

9- پرنده به آشیانه باز می گردد.

10- گربه ی چابک موش را شکار می کند.

11- ققنوس سرش را بلند می کند.

12- زنبور به کندو وارد می شود.

13- ققنوس بال سمت راست خود را می گشاید.

14- (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس  کوچک.

15- ققنوس بال سمت چپ خود را می گشاید.

16- (انداختن چوب ماهیگیری و) به انتظار ماهی نشستن.

17- کنار زدن چمنزار در جستجوی مار، از سمت راست.

18- کنار زدن چمنزار در جستجوی مار، از سمت چپ.

19- کنار زدن چمنزار در جستجوی مار، از سمت راست.

20- در آغوش کشیدن ماه.

21- پرنده برای گذران شب در جنگل منزل می کند.

22- اژدهای سیاه دم خود را تکان می دهد (با دم خود ضربه ای  وارد می آورد).

23- اژدهای سبز از آب بیرون می آید.

24- باد (برگ های) نیلوفر را با پیچ و خم، تاب می دهد.

25- شیر سرش را (به سرعت) تکان می دهد، از سمت چپ.

26- شیر سرش را (به سرعت) تکان می دهد، از سمت راست.

27- ببر سرش را (با دستانش) می پوشاند.

28- اسب وحشی از روی دره تنگ و باریک می پرد.

29- (چرخش بدن) و کشیدن افسار اسب.

30- (گام برداشتن به جلو و قرار گرفتن به مانند عقربه ی) قطب نما.

31- در برابر باد ایستادن و پاک کردن گرد و غبار، از سمت چپ.

32- در برابر باد ایستادن و پاک کردن گرد و غبار، از سمت راست.

33- در برابر باد ایستادن و پاک کردن گرد و غبار، از سمت چپ.

34- هل دادن قایق در جهت جریان آب.

35- شهاب (سنگ) در تعقیب ماه.

36- اسب آسمانی بر فراز آبشار به پرواز در می آید.

37- بالا کشیدن پرده (کنار زدن پرده).

38- چرخ ارابه، چپ.

39- چرخ ارابه، راست.

 40- پرنده تکه ای از خاک (زمین) را با منقار خود بر می دارد.

41- سیمرغ (Roc) بال های خود را می گستراند.

42- تلاش برای گرفتن انعکاس ماه در آب.

43- نِجا (Nezha) اعماق دریا را کاوش می کند.

      [در اساطیر سرزمین چین نِجا (Nezha) به خدای محفاظت و حمایت تعبیر شده است.]

44- کرگدن خیره به ماه می نگرد.

45- هدف قرار دادن غاز وحشی.

46- اژدهای سبز پنجه هایش را نشان می دهد.

47- ققنوس هر دو بال خود را می گشاید.

48- گامی بلند برداشتن و مسدود کردن (مسیر از بالا)، سمت چپ.

49- گامی بلند برداشتن و مسدود کردن (مسیر از بالا)، سمت راست.

50- هدف قرار دادن غاز وحشی.

51- میمون سفید میوه پیشکش می کند.

52- گل های پرپر شده، سمت راست.

53- گل های پرپر شده، سمت چپ.

54- گل های پرپر شده، سمت راست.

55- گل های پرپر شده، سمت چپ.

56- گل های پرپر شده، سمت راست.

57- بانوی پاک، ماکوب بافندگی را به حرکت در می آورد.

58- ببر سفید دم خود را تکان می دهد.

59- ببر سرش را (با دستانش) می پوشاند.

60- ماهی بر فراز دروازه ی اژدها می جهد.

61- اژدهای سیاه به دور ستون حلقه می زند، سمت چپ.

62- اژدهای سیاه به دور ستون حلقه می زند، سمت راست.

63- مرد جاویدان راه را نشان می دهد.

64- (قرار دادن) عود برای (پیشکش) به آسمانها.

65- باد شکوفه های آلو را با خود می برد.

66- (ارائه کردنِ) نشان

67- در آغوش گرفتن شمشیر و بازگشتن به حالت نخستین.