جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست فرم سنتی 49 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

فرم سنتی 49 حرکتی تای چی چوان خاندان یانگ

 

Traditional Yang Style Tai Chi Chuan 49 Demonstration Form

 

 

منبع: وبسایت انجمن بین المللی تای چی خاندان یانگ

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

1- فرم آماده سازی: حاضر شدن

2- شروع فرم

3- گرفتن دُم پرنده (محصور کردن پرنده)

4- تک تازیانه

5- دست ها به مثابه ابر

    دست ها به مثابه ابر

    دست ها به مثابه ابر

6- تک تازیانه

7- بالا ایستادن و اسب را جُستن

8- ضربه ی جدا کننده ی پای راست

9- ضربه ی جدا کننده ی پای چپ

10- چرخش بدن و ضربه با پاشنه ی پای چپ

11- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن12- دستها پیپا را می نوازد

13- بالا ایستادن و اسب را جُستن، ضربه ی رو به جلوی دست

14- ضربه ی پای متقاطع

15- وارد آوردن ضربه به ببر از سمت چپ

16- وارد آوردن ضربه به ببر از سمت راست

17- چرخش بدن و ضربه با پاشنه ی پای راست

18- مشت ها توأمان بر گوشهای حریف فرود می آیند

19- ضربه با پاشنه ی پای چپ

20- چرخش بدن و ضربت زدن با مشت

21- گام برداشتن به جلو و ضربه به نشیمنگاه حریف

22-  به مانندِ بستن

23- دستان متقاطع

24- در آغوش گرفتن ببر، بازگشتن به کوهستان

25- تک تازیانه مایل

26- (نگاه کردن) به مشتِ زیر آرنج

27- خروس طلایی روی یک پای می ایستد، سمت چپ

28- خروس طلایی روی یک پای می ایستد، سمت راست

29- عقب روی و دور کردن میمون، از سمت چپ

30- پرواز در وضعیت مایل

31- بالا بردن دستها و گام برداشتن به جلو

32- درنای سفید بال های خود را می گستراند

33- لمس کردن زانوی سمت چپ و ضربه زدن

34- سوزن در بستر دریا

35-  دستها کشیده و گشاده همچون بادبزن (چینی)

36- چرخش بدن، مار سفید زبان خود را به بیرون پرتاب می کند

37- گام برداشتن به جلو و وارد کردن ضربه ی مشت به سمت پایین

38- (حرکت سریع) اسب وحشی یالهایش را می شکافد، سمت راست

39- بانوی پاک، ماکوب بافندگی را به حرکت در می آورد

40- گرفتن دُم پرنده

41- تک تازیانه

42- مار به پایین می خزد

43- گام برداشتن به جلو، هفت ستاره

44- گام برداشتن به عقب سوار بر ببر

45- چرخش بدن و (ضربه ی پا به مثابه) تاب خوردن (برگ) گل نیلوفر

46- کشیدن کمان و هدف قرار دادن ببر

47- گام برداشتن به جلو، رد کردن، باز داشتن و ضربه ی مشت

48- به مانندِ بستن

49- دستان متقاطع

       پایان فرم

       بازگشت به حالت نخستین