جمعه, شهریور 31nd

Last update12:16:11 AM

شما اینجا هستید: صفحه نخست فرم سنتی 67 حرکتی تای چی جییِن خاندان یانگ

فرم سنتی 67 حرکتی تای چی جییِن خاندان یانگ

فرم سنتی 67 حرکتی تای چی جییِن خاندان یانگ

Traditional Yang Family 67 Sword Form

Master Yang Jun - Sword

 استاد یانگ جون در حال اجرای حرکتِ (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس  کوچک

 

 

منبع: وبسایت انجمن بین المللی تای چی خاندان یانگ

برگردان به فارسی: مقداد عبدی (Meghdad Abdi)

 

1- فرم آماده سازی: حاضر شدن.

2- شروع فرم.

3- در بر گرفتن ماه با حلقه های سه گانه.

4- (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس بزرگ.

5- پرنده سطح آب را لمس می کند.

6- باز داشتن و از میان برداشتن (حریف)، از سمت راست.

7- باز داشتن و از میان برداشتن (حریف)، از سمت چپ.

8- (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس کوچک.

9- پرنده به آشیانه باز می گردد.

10- گربه ی چابک موش را شکار می کند.

11- ققنوس سرش را بلند می کند.

12- زنبور به کندو وارد می شود.

13- ققنوس بال سمت راست خود را می گشاید.

14- (قرار گرفتن در حالت صورت فلکیِ) خرس  کوچک.

15- ققنوس بال سمت چپ خود را می گشاید.

16- (انداختن چوب ماهیگیری و) به انتظار ماهی نشستن.

17- کنار زدن چمنزار در جستجوی مار، از سمت راست.

18- کنار زدن چمنزار در جستجوی مار، از سمت چپ.

19- کنار زدن چمنزار در جستجوی مار، از سمت راست.

20- در آغوش کشیدن ماه.

21- پرنده برای گذران شب در جنگل منزل می کند.

22- اژدهای سیاه دم خود را تکان می دهد (با دم خود ضربه ای  وارد می آورد).

23- اژدهای سبز از آب بیرون می آید.

24- باد (برگ های) نیلوفر را با پیچ و خم، تاب می دهد.

25- شیر سرش را (به سرعت) تکان می دهد، از سمت چپ.

26- شیر سرش را (به سرعت) تکان می دهد، از سمت راست.

27- ببر سرش را (با دستانش) می پوشاند.

28- اسب وحشی از روی دره تنگ و باریک می پرد.

29- (چرخش بدن) و کشیدن افسار اسب.

30- (گام برداشتن به جلو و قرار گرفتن به مانند عقربه ی) قطب نما.

31- در برابر باد ایستادن و پاک کردن گرد و غبار، از سمت چپ.

32- در برابر باد ایستادن و پاک کردن گرد و غبار، از سمت راست.

33- در برابر باد ایستادن و پاک کردن گرد و غبار، از سمت چپ.

34- هل دادن قایق در جهت جریان آب.

35- شهاب (سنگ) در تعقیب ماه.

36- اسب آسمانی بر فراز آبشار به پرواز در می آید.

37- بالا کشیدن پرده (کنار زدن پرده).

38- چرخ ارابه، چپ.

39- چرخ ارابه، راست.

 40- پرنده تکه ای از خاک (زمین) را با منقار خود بر می دارد.

41- سیمرغ (Roc) بال های خود را می گستراند.

42- تلاش برای گرفتن انعکاس ماه در آب.

43- نِجا (Nezha) اعماق دریا را کاوش می کند.

      [در اساطیر سرزمین چین نِجا (Nezha) به خدای محفاظت و حمایت تعبیر شده است.]

44- کرگدن خیره به ماه می نگرد.

45- هدف قرار دادن غاز وحشی.

46- اژدهای سبز پنجه هایش را نشان می دهد.

47- ققنوس هر دو بال خود را می گشاید.

48- گامی بلند برداشتن و مسدود کردن (مسیر از بالا)، سمت چپ.

49- گامی بلند برداشتن و مسدود کردن (مسیر از بالا)، سمت راست.

50- هدف قرار دادن غاز وحشی.

51- میمون سفید میوه پیشکش می کند.

52- گل های پرپر شده، سمت راست.

53- گل های پرپر شده، سمت چپ.

54- گل های پرپر شده، سمت راست.

55- گل های پرپر شده، سمت چپ.

56- گل های پرپر شده، سمت راست.

57- بانوی پاک، ماکوب بافندگی را به حرکت در می آورد.

58- ببر سفید دم خود را تکان می دهد.

59- ببر سرش را (با دستانش) می پوشاند.

60- ماهی بر فراز دروازه ی اژدها می جهد.

61- اژدهای سیاه به دور ستون حلقه می زند، سمت چپ.

62- اژدهای سیاه به دور ستون حلقه می زند، سمت راست.

63- مرد جاویدان راه را نشان می دهد.

64- (قرار دادن) عود برای (پیشکش) به آسمانها.

65- باد شکوفه های آلو را با خود می برد.

66- (ارائه کردنِ) نشان

67- در آغوش گرفتن شمشیر و بازگشتن به حالت نخستین.